Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity Dz. U. z roku 2016, nr 169 z późn. zm.):

 

1. Podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela

Podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela (tj. przez urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) następuje w dwóch przypadkach:

1) Po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego złożonego przez  osobę uprawnioną do alimentów (pełnoletnie dziecko, niepełnoletnie dziecko za pośrednictwem  swego  przedstawiciela ustawowego)
 
2) Po wydaniu decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny zamieszkuje w innej gminie niż osoba uprawniona do alimentów, organ właściwy wierzyciela przekazuje wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika (tj. urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego).
 

Po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
(lub w przypadku wydania decyzji przyznającej świadczenia FA), organ właściwy dłużnika wzywa dłużnika alimentacyjnego na wywiad oraz do złożenia oświadczenia majątkowego.

1) W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny przychodzi na wywiad
 wykonywane są następujące czynności:


a) Pouczenie dłużnika alimentacyjnego o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz obowiązku przekazania przez organ właściwy wierzyciela do biura informacji gospodarczej,  informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy

b) Przeprowadzenie wywiadu z dłużnikiem, odebranie oświadczenia majątkowego i ewentualnie:
  -  zobowiązanie do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy
 - w przypadku zarejestrowania dłużnika w PUP, zobowiązanie do przedłożenia zaświadczenia      potwierdzającego ten fakt,
  - w przypadku, gdy pracuje zobowiązuje się do przedłożenia umowy o pracę lub aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu

c) Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonego    postępowania egzekucyjnego, w szczególności informacji zawartych w wywiadzie alimentacyjnym  oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika, a także o podjętych przez organ właściwy dłużnika działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego

d) Poinformowanie Organu Właściwego Wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego (informacje takie jak do komornika)

 

2) W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie przychodzi na wywiad lub uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówi 
- złożenia oświadczenia majątkowego,
- zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy
- lub bez uzasadnionej przyczyny odmówił propozycji przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udział w szkoleniu, stażu przygotowaniu  zawodowym dorosłych, wykonywane są następujące czynności:

a) Wystąpienie do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie informacji pochodzących  z rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz oświadczenia majątkowego nie starszego niż trzy miesiące od momentu wystąpienia o udzielenie informacji.
  Po otrzymaniu w/w informacji, np. że dłużnik korzysta z pomocy społecznej następuje:
  - przekazanie informacji uzyskanych z rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz oświadczenia majątkowego do Komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne

b) Wysłanie zawiadomienia do dłużnika alimentacyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie  uznania go za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
  Równocześnie wzywa się dłużnika do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że przez  okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych  w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco zasądzonych alimentów.

c) Zwrócenie się z wnioskiem do Komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o udzielenie informacji, czy dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym   miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco zasądzonych alimentów.

d) Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie stawi się w celu złożenia wyjaśnień oraz nie przedłoży  stosownych dokumentów, a do OPS wpłynie informacja od Komornika o niewywiązaniu się  przez dłużnika alimentacyjnego z obowiązku alimentacyjnego, następuje:
  - wydanie decyzji o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań  alimentacyjnych, a po jej uprawomocnieniu:
  - złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia  6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny,
      Art. 209 § 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego      obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność      zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega  grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia     wolności do lat 2.
     § 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego
     § 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane  w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.
 - skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

e) Poinformowanie Komornika Sądowego oraz Organu Właściwego Wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego2. Zwrot dłużnikowi alimentacyjnemu zatrzymanego prawa jazdy

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika, (tj. urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego), gdy dłużnik alimentacyjny spełni łącznie wszystkie warunki, tj.
- umożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego,
- złoży oświadczenia majątkowe,
- zarejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, podejmie pracę, albo inną formę  aktywizacji zawodowej zaproponowaną przez powiatowy urząd pracy.
- przedłoży zaświadczenie komornika, że przez ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym  miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych  alimentów, lub spłaci wszystkie swoje zobowiązania alimentacyjne (bieżące i zaległe) wobec  wierzyciela, organu właściwego wierzyciela oraz ZUS (stary fundusz alimentacyjny).3. Przekazywanie informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do Biur Informacji Gospodarczych

W razie powstania zaległości dłużnika alimentacyjnego za okres dłuższy niż 6 miesięcy, organ wypłacający  świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekazuje do biura informacji gospodarczej  o zobowiązaniu lub  zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z powstałych zaległości alimentacyjnych

Aktualizacji zobowiązań dłużnika alimentacyjnego dokonuje się po każdej wypłacie świadczeń z funduszu  alimentacyjnego, wpłatach dokonanych przez dłużników alimentacyjnych, komorników sądowych i skarbowych oraz po stwierdzeniu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby uprawnione.

 


4. Zwrot przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

1. Po wydaniu decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego Organ właściwy wierzyciela przekazuje:
 a) do dłużnika alimentacyjnego - informację o przyznaniu świadczeń wyszczególnieniem:    imienia, nazwiska, nr pesel, wysokości przyznanego świadczenia oraz okresu na jaki został  przyznany, a także informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu   Państwa
 b) do Komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne - decyzję o przyznaniu świadczeń

2. Po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu w/w decyzji, Organ Właściwy  Wierzyciela
 a) zawiadamia dłużnika alimentacyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za dany okres.
 b) po uprawomocnieniu się zawiadomienia - wydaje decyzję w sprawie zwrotu należności  powstałych z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przekazuje je dłużnikowi alimentacyjnemu oraz komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne
 
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela (tj. Urzędowi Gminy lub  Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby  uprawnionej do alimentów) należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.
 

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 38
tel/fax: 25 755 43 34

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7:45 – 15:45