Karta Dużej Rodziny


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 roku poz.785 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.


Karta jest wydawana bezpłatnie.
Za wydanie duplikatu Karty (np. w przypadku zgubienia oryginału) – należy wnieść opłatę w wysokości 9,21 zł.

 

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;

4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

 

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej

  • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę  (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

  • małżonek rodzica; 

  • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę  zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się  rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.


Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;

3) dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Do wniosku o przyznanie karty należy dołączyć:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz    zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu    niepełnosprawności w wieku powyżej 18  roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz   orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu   rodziny i systemie pieczy zastępczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie    zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 38
tel/fax: 25 755 43 34

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7:45 – 15:45