Karta Dużej Rodziny


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 roku poz.785 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.


Karta jest wydawana bezpłatnie.
Za wydanie duplikatu Karty (np. w przypadku zgubienia oryginału) – należy wnieść opłatę w wysokości 9,21 zł.

 

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;

4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

 

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej

  • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę  (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

  • małżonek rodzica; 

  • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę  zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się  rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.


Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 38
tel/fax: 25 755 43 34

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7:45 – 15:45