Wzrost kwoty świadczeń dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie informuje, że od dnia 1 listopada 2018 r. wzrosły kwoty następujących świadczeń, podlegających ustawowej weryfikacji, i aktualnie wynoszą:
- zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 620 zł (wzrost o 100 zł)
- zasiłek dla opiekuna - 620 zł (wzrost o 100 zł).


Rząd zdecydował również, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych, podlegających ustawowej weryfikacji, pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynoszą:
- zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł,
- zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia – 90 zł, – powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł.

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, kryteria dochodowe uprawniające do: zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wysokości świadczeń rodzinnych (z wyłączeniem wysokości świadczenia pielęgnacyjnego) – są weryfikowane co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Weryfikacji podlega również wysokość zasiłku dla opiekuna.


Zgodnie z rozporządzeniem, wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostają na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynoszą:
- kryterium dochodowe ogólne - 674 zł,
- kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostaje na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynosi - 1 922 zł.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

ul. Kościelna 38
tel/fax: 25 755 43 34

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
w godz: 7:45 – 15:45